Polska potrzebuje:

  1. Rzetelnej, przygotowanej przez ekspertów diagnozy potrzeb oświatowych.
  2. Spójnej koncepcji rozwoju edukacji.
  3. Prawdziwych konsultacji społecznych dotyczących zmian w edukacji ze wszystkimi środowiskami zaangażowanymi w system oświaty.
  4. Zmiany systemu kształcenia nauczycieli
  5. Starannego przygotowania podstaw programowych.
  6. Szkoły bezpiecznej, wolnej od przemocy i dyskryminacji.
  7. Szkoły uczącej współpracy, kreatywności i samodzielnego myślenia.
  8. Podjęcia rzeczywistych działań na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych.
  9. Zwiększenia nakładów finansowych na oświatę.
  10. Zwiększenia wpływu rodziców na funkcjonowanie szkół.