Powołanie Komitetu referendalnego w sprawie reformy edukacji pod hasłem „Referendum szkolne”

„Czy jest Pani/Pan przeciw reformie edukacji, którą rząd wprowadza od 1 września 2017 roku?”

Związek Nauczycielstwa Polskiego wystąpił z inicjatywą przeprowadzenia ogólnokrajowego referendum z inicjatywy obywateli w sprawie reformy edukacji pod hasłem „Referendum szkolne”.

31 stycznia 2017 r. został powołany piętnastoosobowy Komitet referendalny. W skład Komitetu referendalnego wchodzą:

 1. Sławomir Broniarz, ZNP
 2. Dorota Łoboda, „Rodzice przeciwko reformie edukacji”
 3. Urszula Augustyn, PO
 4. Artur Sierawski, koalicja „Nie dla chaosu w szkole”
 5. Katarzyna Lubnauer, Nowoczesna
 6. Krystyna Starczewska, Krajowe Forum Oświaty Niepublicznej
 7. Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, Razem
 8. Krystyna Norwa, Społeczne Towarzystwo Oświatowe
 9. Mirosław Maliszewski, PSL
 10. Małgorzata Fuszara, Kongres Kobiet
 11. Andrzej Radzikowski, OPZZ
 12. Aneta Gąsiorowska, Krajowe Porozumienie Rodziców i Rad Rodziców
 13. Paulina Piechna-Więckiewicz, Inicjatywa Polska
 14. Elżbieta Gapińska, PO
 15. Krzysztof Baszczyński, ZNP

Dzisiaj przedstawiciele/ki organizacji, ugrupowań i ruchów, które przystąpiły do Komitetu referendalnego, podpiszą „Deklarację na rzecz przeprowadzenia ogólnokrajowego referendum z inicjatywy obywateli w sprawie reformy systemu oświaty” (to przedstawiciele i przedstawicielki: ZNP, ruchu „Rodzice przeciwko reformie edukacji”, PO, koalicji „Nie dla chaosu w szkole”, .Nowoczesnej, Krajowego Forum Oświaty Niepublicznej, Razem, Społecznego Towarzystwa Oświatowego, PSL, Kongresu Kobiet, OPZZ, Krajowego Porozumienia Rodziców i Rad Rodziców, Inicjatywy Polska).

31 stycznia 2017 r. o godz. 12.00 rozpoczynamy zbiórkę podpisów pod wnioskiem o przeprowadzenie ogólnokrajowego referendum ws. reformy edukacji: „Czy jest Pani/Pan przeciw reformie edukacji, którą rząd wprowadza od 1 września 2017 roku?”

Głównym celem naszej inicjatywy jest zebranie co najmniej 500 tys. podpisów pod wnioskiem, który zgodnie z ustawą o referendum  ogólnokrajowym,  zostanie przekazany do Marszałka Sejmu RP.

Pod wnioskiem mogą podpisywać się wszyscy obywatele polscy posiadający prawa wyborcze. Referendum jest ogólnokrajowe, dlatego listy do zbierania podpisów są takie same na terenie całego kraju.

Obywatelskie referendum ma sens, bo jeszcze możemy zatrzymać niedobrą reformę edukacji!

www.referendum-szkolne.pl

Deklaracja na rzecz przeprowadzenia ogólnokrajowego referendum z inicjatywy obywateli w sprawie reformy systemu oświaty

Edukacja to obszar kluczowy dla rozwoju społecznego. Dlatego każda zmiana systemowa w oświacie wymaga rzeczowego uzasadnienia opartego na badaniach naukowych i szczegółowych analizach. W przypadku reformy minister edukacji Anny Zalewskiej brak jest głębszej analizy stanu polskiej edukacji, a tym samym merytorycznego uzasadnienia dla wdrażanych zmian, oznaczających powrót do systemu sprzed 1999 r. czyli do 8-klasowej szkoły podstawowej, 4-letniego liceum ogólnokształcącego i 5-letniego technikum. Zmiany w przyjętym kształcie zagrażają wszechstronnemu rozwojowi młodego pokolenia Polaków.

Reforma minister Anny Zalewskiej wzbudziła sprzeciw i krytykę nauczycieli, rodziców, organizacji pozarządowych, ekspertów, nauczycieli akademickich i samorządowców, którzy uznali ją za nieuzasadnioną i nieprzemyślaną, wprowadzającą wieloletni chaos organizacyjny i programowy oraz generującą olbrzymie koszty finansowe, które poniosą samorządy terytorialne.

Związek Nauczycielstwa Polskiego, inicjując obywatelski ruch na rzecz przeprowadzenia referendum z inicjatywy obywateli w sprawie reformy systemu oświaty, zwraca się do ugrupowań parlamentarnych i pozaparlamentarnych, stowarzyszeń rodziców, organizacji pozarządowych, korporacji samorządowych i innych podmiotów – krytycznie oceniających reformę oświaty – o przystąpienie do komitetu referendalnego, którego członkowie będą prowadzili kampanię informacyjną oraz zbierali podpisy pod wnioskiem o przeprowadzenie ogólnokrajowego referendum w sprawie reformy systemu oświaty, ponieważ jest to kwestia o najważniejszym znaczeniu dla Państwa oraz jego Obywateli i Obywatelek.

Deklaracja o przystąpieniu do komitetu ma charakter otwarty.

Organizacje i ugrupowania, które przystąpiły do komitetu referendalnego.

ZNP

Rodzice przeciwko reformie edukacji

PO

koalicja „Nie dla chaosu w szkole”

Nowoczesna

Krajowe Forum Oświaty Niepublicznej

Razem

Społeczne Towarzystwo Oświatowe

PSL

Kongres Kobiet

OPZZ

Krajowe Porozumienie Rodziców i Rad Rodziców

Inicjatywa Polska