Dlaczego jesteśmy przeciw reformie?

 1. Zmiany w oświacie powinny być wprowadzane od początku cyklu edukacyjnego. Projekt ustawy wprowadza zmiany struktury szkolnej dla dzieci będących obecnie w klasie szóstej. Ten, i dwa kolejne roczniki, nie opanują całości materiału przewidzianego w obowiązkowym kształceniu ogólnym z uwagi na zmianę podstawy programowej w trakcie cyklu edukacyjnego.
  ____________________________________________________________________________________________
 2. Ministerstwo Edukacji do dzisiaj nie upubliczniło wyników konsultacji dotyczących systemu oświaty. Tematem żadnej z nich nie była likwidacja gimnazjów.
  ____________________________________________________________________________________________
 3. Przy podejmowaniu decyzji o likwidacji gimnazjów nie wzięto pod uwagę znakomitych wyników, które osiągają polscy piętnastolatkowie w testach PISA. Poziom wykształcenia polskich nastolatków systematycznie rósł od czasu wprowadzenia gimnazjów.
  ____________________________________________________________________________________________
 4. Jako jedną z przyczyn konieczności likwidacji gimnazjów podaje się wyższy niż w innych szkołach poziom agresji. Tymczasem wyniki badań Instytutu Badań Edukacyjnych pokazują, że z największą przemocą i agresją uczniowie spotykają się w szkołach podstawowych (klasy 5-6). Na kolejnych etapach edukacji ten poziom maleje.
  ____________________________________________________________________________________________
 5. Likwidacja gimnazjów zwiększy różnice edukacyjne pomiędzy miastem a wsią. Dla dzieci z małych ośrodków gimnazjum było często szansą na poznanie innego świata i swoistą trampoliną edukacyjną, która sprawiała, że młodzi ludzie decydowali się na dalsze kształcenie na kolejnych poziomach.
  ____________________________________________________________________________________________
 6. Rezygnacja z obowiązku edukacyjnego dla pięciolatków powiększy różnice edukacyjne pomiędzy dziećmi z małych ośrodków wiejskich a dziećmi mieszkającymi w miastach, z domów o bogatym zapleczu kulturowym, a dziećmi z rodzin wymagających wsparcia. Wczesna edukacja jest tym etapem, na którym te różnice można by wyrównać.
  ____________________________________________________________________________________________
 7. O rok skrócony zostanie czas obowiązkowej edukacji z dziewięciu lat do ośmiu, co sprzeczne jest z europejskim kierunkiem wydłużania obowiązkowej edukacji. W przyszłości zaowocuje to niższym poziomem wykształcenia społeczeństwa. W przypadku dzieci niepełnosprawnych okres obowiązkowej edukacji zostanie skrócony o dwa lata.
  ____________________________________________________________________________________________
 8. Podstawy programowe przedstawione przez MEN zostały skrytykowane przez ekspertów z różnych środowisk naukowych, a nawet przez przedstawicieli resortów rządu Beaty Szydło.
  ____________________________________________________________________________________________
 9. W związku z nieprawdopodobnie szybkim tempem wprowadzania reformy, istnieje duże ryzyko, że podręczniki nie będą gotowe na 1 września 2017 roku. Jeśli, mimo wszystko, wydawcom uda się przygotować podręczniki na początek nowego roku szkolnego, odbędzie się to z pominięciem czasu niezbędnego na przeprowadzenie ich rzetelnej analizy i korekty, co oznacza, że książki, z których będą się uczyć nasze dzieci mogą zawierać poważne błędy.
  ____________________________________________________________________________________________
 10. Roczniki 2003, 2004 i 2005 spotkają się w 2019 roku u progu szkół średnich, kiedy nastąpi kumulacja związana z naborem uczniów kończących gimnazjum i pierwszej grupy kończącej ośmioletnią szkołę podstawową. Według danych ze strony MEN tych uczniów będzie 720 tysięcy. Minister Anna Zalewska twierdzi, że to nieznaczna różnica wobec roku 2010. Według danych GUS w 2010 roku o miejsce w szkołach średnich starało się 438 tysięcy młodych ludzi. Różnica 282 tysięcy nie jest bagatelna. Kumulacja roczników sprawi, że nie dla wszystkich uczniów starczy miejsc w wybranych szkołach. Taka sytuacja, według Rzecznika Praw Dziecka narusza artykuł 32 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej gwarantujący równość wszystkim obywatelom.
  ____________________________________________________________________________________________
 11. Obecni szóstoklasiści to najbardziej poszkodowany przez reformę rocznik – to często dzieci, które przeszły już jedną reformę oświaty idąc do szkoły jako sześciolatki, ponadto – dzieci te, przez trzy lata, będą najstarsze w szkole. Nie będą miały kontaktu ze starszą młodzieżą, co zaburzy ich prawidłowy rozwój społeczny kształtujący się poprzez doświadczenia zdobywane w kontaktach zarówno z młodszymi jaki starszymi kolegami.
  ____________________________________________________________________________________________
 12. Likwidacja gimnazjów i konieczność umieszczenia w budynkach szkół podstawowych dwóch dodatkowych roczników sprawi, że na wsiach i w małych miejscowościach likwidowane będą oddziały przedszkolne, które dotychczas funkcjonowały przy tych placówkach. Nie można będzie zatem mówić o wyrównywaniu szans edukacyjnych.
  ____________________________________________________________________________________________
 13. Konieczność pomieszczenia klas siódmych i ósmych w budynkach szkół podstawowych spowoduje przepełnienie w klasach i naukę w systemie wielozmianowym.
  ____________________________________________________________________________________________
 14. Poważne wątpliwości budzi los uczniów obecnych klas pierwszych gimnazjum, którzy nie otrzymają promocji do następnej klasy. Po klasie pierwszej zostaną cofnięci do klasy siódmej szkoły podstawowej, po klasie drugiej – do klasy ósmej, a po klasie trzeciej będą zmuszeni do powtarzania dwóch lat edukacji, ponieważ ustawa nie wskazuje innego rozwiązania.
  ____________________________________________________________________________________________
 15. Reforma w znacznym stopniu ogranicza możliwość dostępu młodzieży do klas dwujęzycznych.
  ____________________________________________________________________________________________
 16. Nakaz rejonizacji wojewódzkiej dla dzieci korzystających z edukacji domowej znacznie utrudni, a dzieciom przebywającym za granicą praktycznie uniemożliwi, dostęp do kształcenia.
  ___________________________________________________________________________________________
 17. Wpłynie to negatywnie na poziom wiedzy absolwentów i ich przyszłą konkurencyjność na rynku pracy