Weź sprawy w swoje ręce

RODZICU!

Możesz mieć wpływ na to jak szkoła wychowuje Twoje dziecko. Włącz się w prace nad programem wychowawczym szkoły. Masz na to czas do 30 września.

NIE PRZEŚPIJ TEGO MOMENTU!

W wyniku reformy edukacji i zmian w podstawach programowych znacząco ograniczono możliwości realizowania w szkołach zajęć z obszaru edukacji antydyskryminacyjnej i globalnej.
W obliczu zachodzących procesów radykalizowania się młodych ludzi oraz wzrostu zachowań rasistowskich i ksenofobicznych powinniśmy dbać o to, aby szkoła kształtowała postawy szacunku i tolerancji oraz uczyła rozumienia i akceptacji różnorodności i pokazywała dzieciom i młodzieży alternatywne wzorce zachowań.

Każda szkoła realizuje program wychowawczy, który obejmuje treści i działania skierowane do uczennic i uczniów. Uchwalenie programu wychowawczego w porozumieniu z radą pedagogiczną, to zadanie rady rodziców wynikające z artykułu 84 ustawy Prawo Oświatowe.

Program wychowawczy szkoły to obowiązkowy dokument, który zawiera całościowy opis zadań wychowawczych, które podejmuje szkoła w danym roku szkolnym. Treści programu są zgodne ze statutem szkoły i są realizowane przez wszystkich nauczycieli i nauczycielki.
Jest on spójny ze szkolnym zestawem programów nauczania oraz szkolnym programem profilaktyki. Opiera się na współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym.

Zazwyczaj rada rodziców na początku września dostaje propozycję programu przygotowaną przez radę pedagogiczną i do 30 września ma czas, aby go uchwalić. Rodzice mają prawo do modyfikacji programu i włączenia do niego zadań, które uważają za ważne.

Poniżej prezentujemy propozycje dotyczące edukacji antydyskryminacyjnej i globalnej, które możesz włączyć w program wychowawczy swojego dziecka. Weź sprawy w swoje ręce.

Powodzenia!